Skupujemy złoto online bez wychodzenia z domu

22 623 85 61

  • Language:
  • Polski

Regulamin

Skup złota, srebra, platyny i palladu w formie wyrobów inwestycyjnych.

Warunki i zasady realizacji transakcji za pośrednictwem strony internetowej skupzlota365.pl

Domena internetowa skupzlota365.pl umożliwiająca skup metali lokacyjnych stanowi własność firmy Metal Market Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 11/1, 00-480 Warszawa, o numerze NIP 7831696976, REGON 302346549.

I. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie:

1. skupzlota365.pl – to serwis internetowy świadczący usługi skupu monet bulionowych i sztabek lokacyjnych przez firmę Metal Market Europe, którego zawartość stanowi zaproszenie do negocjacji w sprawie ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, zwany dalej Metal Market Europe sp. z o.o.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży metali szlachetnych z Metal Market Europe bądź też umowę zawiera.

3. Wycena – propozycja zawarcia umowy sprzedaży złożona przez podmiot Metal Market Europe po zapoznaniu się z przedmiotami przesłanymi przez Klienta, obejmująca opis rzeczy oraz wartość wyrażoną w złotych , stanowiącą cenę, za którą firma Metal Market Europe jest gotowa zawrzeć umowę sprzedaży z Klientem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

4. Przedmiot Sprzedaży – przesłane za pośrednictwem skupzlota365 rzeczy ruchome wykonane ze złota, srebra, palladu bądź platyny.

5. Formularz zgłoszeniowy – formularz zawierający dane identyfikujące Klienta, wymagane przy rejestracji w skupzlota365.pl i niezbędne do dokonania wyceny bądź sprzedaży.

II. Zasady korzystania z serwisu skupzlota365.pl

1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia), którzy są właścicielami przesłanego Serwisowi przedmiotu sprzedaży z zamiarem jego sprzedaży.
2. Korzystanie z Serwisu polega na nawiązaniu kontaktu z podmiotem prowadzącym serwis w celu przesłania przez Klienta, za pośrednictwem kuriera, bądź operatora pocztowego, przedmiotu sprzedaży w celu wyceny i złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, a w przypadku akceptacji warunków przez strony – zawarcia umowy sprzedaży.
3. Kontakt pomiędzy Klientem, a Serwisem realizowany jest za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie. Przy pierwszym kontakcie Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie. Serwis kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym lub/i telefonicznie.
4. Podając swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania wyceny i złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży przez podmiot prowadzący serwis bądź zawarcia umowy.
5. Przesyłając do wyceny przedmiot sprzedaży, Klient oświadcza, że stanowi ono jego własność, oraz że nie jest przedmiotem żadnych roszczeń osób trzecich, a także że ma prawo swobodnie nim rozporządzać.
6. Przy wycenie przedmiotu sprzedaży obowiązują ceny z dnia wypełnienia formularza aplikacyjnego (zgłoszenia chęci sprzedaży złota) przez Klienta zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu.

III. Przesyłanie rzeczy

1. Po skutecznym przesłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzyma wiadomość e-mail na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, w której zostanie poproszony o przekazanie rzeczy kurierowi, zgodnie z regulaminem świadczenia usług kurierskich.
2. Koszt przesyłki zawierającej przedmiot sprzedaży pokrywa Serwis przy transakcjach powyżej kwoty 5000 PLN.
3. Każda przesyłka jest ubezpieczona na czas transportu.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie rzeczy zgodnie z instrukcjami kuriera oraz należyte wypełnienie dokumentów przewozowych.

IV. Przedmiot wyceny

1. Przedmiotem wyceny i oferty składanej Klientowi jest wyłącznie złoto, srebro, platyna i pallad.
2. Wycena i sprawdzenie próby badanych przedmiotów jest metodą niszczącą, tym samym na badanym przedmiocie mogą powstać rysy i odbarwienia w miejscach sprawdzania wyrobu.
3. Wycena dokonana w wyniku oględzin rzeczy przesłanych przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
4. Oferta przesyłana jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym lub przekazywana telefonicznie.

V. Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację wyceny ze strony Klienta, skierowaną do Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem numeru rachunku bankowego Klienta, bądź innych danych koniecznych do dokonania zapłaty, wskazanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
2. Do zawarcia umowy może dojść w sposób dorozumiany, jeśli Klient nie odpowie na ofertę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a Serwis posiada dane niezbędne do dokonania zapłaty.

VI. Płatności

W razie zawarcia umowy Serwis dokona płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przez przekaz pocztowy w przeciągu 24 godzin od momentu akceptacji wyceny i zawarcia umowy. Przelew na rachunek bankowy jest nieodpłatny natomiast dla przekazu pocztowego obowiązuje aktualny cennik Poczty Polskiej.

VII. Zwrot rzeczy

1. W razie odrzucenia oferty przez Klienta, Serwis dokona zwrotu przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, na adres z którego nadano rzeczy do wyceny.
2. Gdy po dokładnej analizie przesłanego przedmiotu sprzedaży okaże się, że nie jest ono wykonane ze złota, srebra, platyny lub palladu albo jego próba nie zgadza się z podaną, Serwis może odesłać te przedmioty na koszt Klienta.
3. Nadanie przesyłki kurierskiej nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Serwis otrzymał oświadczenie Klienta o odrzuceniu oferty.

VIII. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania płatności. Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy tylko produktów, których cena nie jest zależna od zmian cen kruszców i walut na rynku.
2. Warunkiem odstąpienia jest nadanie w terminie określonym w pkt. 1 przelewu bankowego obejmującego kwotę wypłaconą powiększoną o koszt przesyłki.
3. Nadanie przesyłki kurierskiej zawierającej rzeczy będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Serwisu .
4. Adresem zwrotu rzeczy będzie adres nadawcy podany przy pierwotnym przesłaniu rzeczy przez Klienta do wyceny..

IX. Odstąpienie od umowy przez Serwis

1. Serwis ma prawo odstąpienia od umowy w razie ujawnienia wad fizycznych, bądź prawnych rzeczy. Klient udziela na przesłane Serwisowi przedmioty sprzedaży 24-miesięcznej rękojmi za wady prawne.
2. W razie odstąpienia od umowy przed dokonaniem zapłaty na rzecz Klienta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zostanie nadana przesyłka kurierska zawierająca przedmioty sprzedaży uprzednio przesłane przez Klienta.
3. W razie odstąpienia od umowy po dokonaniu zapłaty na rzecz Klienta, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej zapłaty powiększonej o koszt przesyłki zwrotnej na rachunek bankowy prowadzącego Serwis w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Do czasu otrzymania zwrotu świadczenia ze strony Klienta, Serwis zatrzymuje przedmiot sprzedaży będący przedmiotem umowy tytułem zabezpieczenia roszczeń o zwrot zapłaty. Realizacja zabezpieczenia może odbyć się także w trybie egzekucji sądowej.
5. W razie odmowy przez Klienta zwrotu otrzymanej zapłaty Serwis wystąpi z roszczeniem o zapłatę do sądu powszechnego.
6. Serwis ma prawo zbyć wierzytelność przysługującą wobec Klienta na rzecz osób trzecich.